& AP SERVIS Janovec s.r.o.

Zrušení knihy jízd

20.04.2010 10:42

 

Prezident podepsal novelu zákona o správě daní a poplatků, která mimo jiné přináší podnikatelům možnost nahradit knihu jízd  

Podnikatelé budou mít možnost výběru mezi knihou jízd a paušálním odpočtem. 

Paušální výdaj může být uplatněn ve výši 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů dle § 7 a § 9. Stejně tak mohou využít paušální výdaj i právnické osoby.

Během zdaňovacího období nelze kombinovat uplatňování paušálu a uplatňování skutečných výdajů.

Podmínkou použití paušálu je, že podnikatel nepřenechal současně toto silniční motorové vozidlo ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě.

Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové silniční motorového vozidlo uplatnit pouze 80 % paušálního výdaje na dopravu, tj. 4 000 Kč. Pokud poplatník u některého vozidla uplatní krácený paušální výdaj na dopravu, potom platí předpoklad, že ostatní vozidla, u nichž poplatník uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Přepokládá se, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak.

Paušální výdaj na dopravuje je možné uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

Paušální výdaj nahrazuje výdaje na pohonné hmoty a parkovné. Dále nelze uplatnit 20 % ostatních skutečných výdajů vynaložených v souvislosti s vozidlem, pokud je uplatněn pouze krácený paušální výdaj ve výši 4 000 Kč. Pokud je poplatník povinen použít jen 80 % paušálního výdaje, uplatní rovněž jen 80 % odpisů.

Paušální výdaj lze uplatnit poprvé za zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, které započalo v roce 2009.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.